سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «معماری»

هنر و معماری اسلامی
انتشارات سروش

6021

۵۰,۰۰۰ تومان
هندسه ایرانی(چاپ هشتم)
انتشارات سروش

2125

۶۰,۰۰۰ تومان
نقشهای هندسی درهنر اسلامی(چاپ هفتم)
انتشارات سروش
نقشمایه های ایرانی(چاپ شانزدهم)
انتشارات سروش
مبادی سواد بصری(چاپ شصت ویکم)
انتشارات سروش
کیفی سازی آواونما
انتشارات سروش

757

راهنمای طراحی فضاهای تولید وپخش
۳۵,۰۰۰ تومان
طرح و شکل
انتشارات سروش

6049

کلاس مقدماتی من در باوهاوس
۱۱,۰۰۰ تومان
شیوه طراحی جلد یک(چاپ شانزدهم)
انتشارات سروش
سینما معماری درحرکت
انتشارات سروش

754

در کتاب "سینما: معماری در حرکت" بنیادهای فکری و تجربی طرح موضوعی و تطبیقی سینما و معماری مستلزم استدلالاتی است که جز از طریق شناخت همة عناصر این هر دو و تکیه بر وجوه اشتراک آنها ممکن نیست. مباحث این ک
۴۰,۰۰۰ تومان
سفال زرین فام ایرانی
انتشارات سروش

6017

۲۵,۰۰۰ تومان
خط بنّایی
انتشارات سروش

6015

نفیس
۶۰,۰۰۰ تومان
خشت وخیال
انتشارات سروش

752

شرح معماری اسلامی ایران
۶۰۰,۰۰۰ تومان
جامعه‌شناسی هنر اسلامی(چاپ اول)
انتشارات سروش
بوطیقای معماری جلداول ودوم
انتشارات سروش
,شیوۀ طراحی 2(چاپ نهم)
انتشارات سروش

2346

ویژۀ هنرجویان رشتۀ گرافیک (2جلد)
۲۷۰,۰۰۰ تومان