سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «معماری»

هنر و معماری اسلامی
انتشارات سروش

6021

۵۰,۰۰۰ تومان
کیفی سازی آواونما
انتشارات سروش

757

راهنمای طراحی فضاهای تولید وپخش
۳۵,۰۰۰ تومان
طرح و شکل
انتشارات سروش

6049

کلاس مقدماتی من در باوهاوس
۱۱,۰۰۰ تومان
سینما معماری درحرکت
انتشارات سروش

754

در کتاب "سینما: معماری در حرکت" بنیادهای فکری و تجربی طرح موضوعی و تطبیقی سینما و معماری مستلزم استدلالاتی است که جز از طریق شناخت همة عناصر این هر دو و تکیه بر وجوه اشتراک آنها ممکن نیست. مباحث این ک
۴۰,۰۰۰ تومان
سفال زرین فام ایرانی
انتشارات سروش

6017

۲۵,۰۰۰ تومان
خط بنّایی
انتشارات سروش

6015

نفیس
۶۰,۰۰۰ تومان
خشت وخیال
انتشارات سروش

752

شرح معماری اسلامی ایران
۶۰۰,۰۰۰ تومان