سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «کلیات»

گزاره گرایی چاپ پنچم
انتشارات سروش

6010

(اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
۲۸,۵۰۰ تومان
کتاب ایران
انتشارات سروش

6009

نفیس
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ژورنالیسم مفاهیم نظری وکاربردی
انتشارات سروش

767

مفاهیم نظری وکاربردی
۴۴,۰۰۰ تومان
زبان تصویر(چاپ شانزدهم)
انتشارات سروش

989

۷۰,۰۰۰ تومان
بررسی سیر تاریخی سفال زرین فام در جهان
انتشارات سروش