سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «تئاتر»

مقدمه بر تئاتر(چاپ دوازدهم)
انتشارات سروش
مستندرادیویی جلد اول(چاپ اول)
انتشارات سروش
مبانی کارگردانی تئاتر(چاپ چهارم)
انتشارات سروش
قدرت پنهان تک گویی(چاپ اول)
انتشارات سروش

2219

۱۶۰,۰۰۰ تومان
شناخت عوامل نمایش
انتشارات سروش

6068

۳۰,۰۰۰ تومان
سی وشش وضعیت نمایشی(چاپ دهم)
انتشارات سروش
تاریخ تئاتر سیاسی (دوره‌ دو‌ جلد‌‌ی)
انتشارات سروش
تئاتر تجربی(چاپ چهاردهم)
انتشارات سروش

1002

۷۰,۰۰۰ تومان
تئاتر تجربی(چاپ پانزدهم)
انتشارات سروش

2424

از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک
۹۰,۰۰۰ تومان
پانتومیم
انتشارات سروش

6062

۱۴,۰۰۰ تومان
پانتومیم
انتشارات سروش

236

۱۴,۰۰۰ تومان
بازیگر وبدنش(چاپ یازدهم)
انتشارات سروش

935

۳۵,۰۰۰ تومان