سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «تئاتر»

وظایف کارگردان در تئاتر
انتشارات سروش

6074

۱۵,۰۰۰ تومان
نشانه شناسی لباس تئاتر
انتشارات سروش

6075

۵,۰۰۰ تومان
مقدمه برتئاتر
انتشارات سروش

23811

آینهء‌طبیعت
۳۷,۰۰۰ تومان
مجموعۀ آثار استانیسلاوسکی جلددوره سه جلدی
انتشارات سروش

6071

کار هنرپیشه روی خود در جریان تأثر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر جلد اول ودوم
انتشارات سروش
شناخت عوامل نمایش
انتشارات سروش

6068

۳۰,۰۰۰ تومان
تاریخ تئاتر سیاسی (دوره‌ دو‌ جلد‌‌ی)
انتشارات سروش
تئاتر تجربی چاپ سیزدهم
انتشارات سروش

722

از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک
۴۵,۰۰۰ تومان
تئاتر تجربی
انتشارات سروش

6064

از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک
۴۵,۰۰۰ تومان
پانتومیم
انتشارات سروش

236

۱۴,۰۰۰ تومان