سبد خرید
انتشارات سروش / کتاب‌ها / علوم اجتماعی / روانشناسی و علوم تربیتی

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «روانشناسی و علوم تربیتی»

کاربرد روان‌شناسی در آموزشگاه
انتشارات سروش

4037

(روان‌شناسی آموزشگاهی)
۲۶,۰۰۰ تومان
ضربان فکر
انتشارات سروش

797

چگونه کم خطا استدلال کنیم
۵۰,۰۰۰ تومان
صنعت ویروس بازی(چاپ اول)
انتشارات سروش

904

۱۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی اخبار جعلی(چاپ اول)
انتشارات سروش
رسانه های مجازی درمسیر تکامل چاپ اول
انتشارات سروش
جوان و نیروی چهارم زندگی
انتشارات سروش

4036

(ارادۀ خودساز شخصیت)
۱۱,۰۰۰ تومان
تفکر برتر
انتشارات سروش

4034

رویکردی فلسفی، دینی و روان شناختی به تفکر و کارکردهای آن در زندگی
۳۰,۰۰۰ تومان