سبد خرید

کتاب های علوم اجتماعی انتشارات سروش «جامعه شناسی»

نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی
انتشارات سروش

4031

از پارسُنز تا هابرماس
۲۲,۰۰۰ تومان
نظریه‌های جامعه‌شناسی
انتشارات سروش

8968

۲۵,۰۰۰ تومان
مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
انتشارات سروش

4029

(با تجدید نظر و اضافات)
۱۸,۰۰۰ تومان
اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان
انتشارات سروش

4025

(از فارابی تا ابن خلدون)
۱۵,۵۰۰ تومان