سبد خرید
انتشارات سروش / پدید آورندگان / عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره کار

 

- عبدالحمید – نقره کار – متولد : 14/1/1322 - رشته تحصیلی – معماری و شهرسازی . - دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. - مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته معماری و دکترای شهرسازی . - مؤلف حدود یکصد مقاله و یازده کتاب تخصصی آموزشی و تحقیقات کاربردی . - طراحی ، نظارت و اجرای ده ها ساختمان با عملکردهای مختلف از جمله طرح توسعه آستان مقدس حضرت با زیربنای حدود یکصد و بیست هزار متر مربع . )ع( عبدالعظیم - ارائه سه نظریه جدید در حوزه هنر و معماری ، که در کار گروه هنر و معماری شورایعالی انقالب فرهنگی داوری و تأئید شده است . - برگزیده ششمین کنگره بین المللی فارابی ، به عنوان »نظریه پرداز برجسته« و عضویت بنیاد نخبگان مدیر گروه هنر و معماری . - برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی علوم انسانی اسالمی . - مدیر کارگروه هنر و معماری و شهرسازی کرسی های نظریه پردازی شورایعالی انقالب فرهنگی از زمان تأسیس تا سال 1400 . - مدیر پنجمین و ششمین کارگروه هنر و معماری و شهرسازی ، کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی. - برگزیده جشنواره کتاب سال »سه ساالنه« وزارت ارشاد ، با تألیف کتاب » تبیین هویت اسالمی در هنر و معماری و شهرسازی« . - ریاست مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی از بدو تأسیس تا سال 1401 . - ریاست قطب علمی معماری اسالمی از بدو تأسیس تا کنون. - ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه در چندین دوره چهار ساله . - معاون طرح و برنامه و معاونت فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت ایران . - از مؤسسین بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران و دو دوره ریاست آن . - مؤسس و مدیر مسئول فصلنامه علمی – پژوهشی »پژوهشهای معماری اسالمی«. - عضو هیأت ممیزه دانشگاه علمی – کاربردی . - نماینده وزیر علوم در وزارت ارشاد به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت امنای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت . - مشاور فرهنگی – اجتماعی رئیسان دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو شورای فرهنگی دانشگاه در چندین دوره . - آخرین کتاب بنده »حکمت اسالمی در خلق آثار هنری ، معماری و شهرسازی« چاپ دوّم آَن اخیراً توسط انتشارات سروش منتشر شده است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۵۲

آثار عبد الحمید نقره کار