سبد خرید
سروش، منتشر کرد

از سوی انتشارات سروش؛ کتاب "خبرنگاری بحران" منتشر شد

کتاب خبرنگاری بحران انتشارات سروش
چاپ نخست کتاب "خبرنگاری بحران" تألیف حسن قربانی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

 

 به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش؛ رسانه‌ها، همان‌طور که بحران‌زدایی می‌کنند، قادرند در جریان بحران‌زدایی نیز نقشی بر عهده بگیرند، در این کتاب تلاش شده است به بخش نخست، یعنی بحران‌زدایی و نقش رسانه و خبرنگاران اشاره شود. سپس با داشتن نگاهی اجمالی به موضوع و مفهوم بحران و تشریح ابعاد مختلف آن، به جایگاه، وظایف و نقش خبرنگاران در روند شناسایی، مقابله و کنترل بحران و شیوه‌های مختلف اطلاع‌رسانی بحران می‌پردازیم. به زبانی ساده‌تر، می‌خواهیم دربارۀ خبرنگاری در محیط بحرانی سخن بگوییم تا بتوانیم راهکارهای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یک خبرنگار را در بحران معرفی و تبیین کنیم.

 

در پیش‌گفتار این کتاب به قلم نویسنده آمده است:

در دنیای پرتلاطمی زندگی میکنیم که نه هرروز و نه هرساعت؛ بلکه هرلحظه با پیشامدها، رویدادها و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند روبهرو هستیم. این رویدادها بر زندگی ما تأثیر میگذارد و موجب تغییر و تحولاتی میشود که خواسته یا ناخواسته باید با آن بسازیم. از رویدادهای شخصی گرفته تا حوادث و اتفاقات همگانی و عمومی، همه و همه به نوعی ما و زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد و این ما هستیم که باید آنها را مدیریت و از آن برای ادامة زندگی بهتر بهرهبرداری کنیم.

اما در این میان رویدادهای ناخوشایند که متأسفانه در آغاز قرن بیست و یکم گوشههایی از تأثیرات خود را به ما نشان داده، در روزگار کنونی، بیشازپیش رخ نمایانده و بر سرنوشت ما و آیندگان تأثیرگذار بوده است. این رویدادها که در تأثیرگذارترین حالت، عنوان بحران را به خود میگیرند، در جایجای کرة خاکی دیده میشوند. متأسفانه این بحرانها در شرایط کنونی جهان، بهخاطر عملکرد خاص انسانها، نقش حساس و انکارناپذیری در چرخة حیات پیدا کردهاند.

بحرانها هرچند ممکن است فرصتهایی برای زندگی بهتر در اختیار انسانها قرار دهند، تأثیرات مخربی که بر کالبد انسانها و جوامع و محیط زندگی برجای میگذارند، بهحدی است که ممکن است فرصتهای پیش رو را نیز از ما بگیرند. ازاینرو انسانها در شرایط کنونی به این میاندیشند که چگونه با این حوادث ناخوشایند؛ یعنی بحرانهای زندگی بشر، که اکنون به دغدغهای بزرگ تبدیل شده است، روبهرو شوند و با آن مقابله یا آن را کنترل و درنهایت تهدیدهای ناشی از آن را به فرصت تبدیل کنند.

همین دغدغه، هماکنون بخش وسیعی از ذهن انسانها را پر کرده، بهگونهای که امروزه شاهد بروز جلوههای ناخوشایند این دغدغه در زندگی فردی و اجتماعی، محیطزیست، روابط بینالملل، نوآوریهای علمیوفناوری، سیاست، اقتصاد و غیره هستیم. آنچه مسلم است، این است که بحرانها دستبردار نیستند و همچنان میتازند، اما این انسان است که باید خود را برای روبهروشدن با آنها آماده کند. در این زمینه ملتها با یاری نخبگان، پژوهشگران، دانشمندان و سایر قشرها، خود را برای رویارویی با آن مهیا میکنند.

در این میان رسانههای جمعی نقش بسیار حساس و تأثیرگذاری را بر عهده گرفتهاند. شاید اغراق نباشد که تأکید کنیم رسانهها، آمدن، رفتن و بهطورکلی دورنمای بحرانها را بهتر و دقیقترمی بینند و با تبیین تأثیر آنها، بهموقع هشدار میدهند.

 خبرنگاران بهعنوان بازوهای اصلی رسانه و پیشتازان رصد بحرانها، در این میان وظیفهای خطیر و سنگین بر عهده گرفتهاند. آنان در مراحل مختلف یک بحران، حضور پیدا میکنند و همدوش دیگر عوامل در مدیریت، کنترل و بهویژه اطلاعرسانی بحران نقشآفرینی میکنند. خبرنگاران بحران را میبینند و آمدنش را خبر میدهند؛ آن را تشریح و تأثیراتش را منتقل میکنند. هشدار میدهند و علل را مییابند. درنهایت هم تبیینگر آن چیزیاند که در طول وقوع بحران تا کنترل کامل آن، روی داده است.

البته تأکید میکنم رسانهها، همانطور که بحرانزدایی میکنند، قادرند در جریان بحرانزایی نیز نقشی بر عهده بگیرند، اما در این کتاب تلاش شده است به بخش نخست، یعنی بحرانزدایی و نقش رسانه و خبرنگاران اشاره شود. در پاسخ به این سؤال که «آنچه گفتیم چگونه اتفاق خواهد افتاد؟» باید بگویم در این کتاب برآنیم تا ضمن داشتن نگاهی اجمالی به موضوع و مفهوم بحران و تشریح ابعاد مختلف آن، به جایگاه، وظایف و نقش خبرنگاران در روند شناسایی، مقابله و کنترل بحران و شیوههای مختلف اطلاعرسانی بحران بپردازیم. به زبانی سادهتر، میخواهیم دربارة خبرنگاری در محیط بحرانی سخن بگوییم تا بتوانیم راهکارهای انجام فعالیتهای حرفهای یک خبرنگار را در بحران معرفی و تبیین کنیم.

کتاب خبرنگاری بحران در چهار فصل تدوین شده است و در هر فصل به جنبههایی خاص از بحران میپردازد. در فصل نخست این کتاب که با عنوان «بحران و ویژگیهای آن» نگارش شده، نویسنده تلاش میکند مخاطب را با بحران و جنبههای گوناگون آن آشنا کند. تعاریف بحران و انواع آن بهعنوان حلقة نخست فعالیت خبرنگاران بحران موردتوجه قرار گرفته و توضیحاتی در اینخصوص ارائه شده است. موضوعات بحران و مراحل مختلف آن، بحثی است که در این فصل خواننده با آن آشنا خواهد شد.

تشریح «وظایف خبرنگاران» بهطور عام و رسانهها از اهدافی است که در فصل دو به آن پرداخته میشود. در این فصل خبرنگاران و اصحاب رسانه با منابع خبر در بحران، مهارتهای خبرنگاری در محیط بحران  و شیوههای تولید اقلام رسانهای ازجمله خبر، گزارش، مصاحبه، فیلم مستند، عکس و ... آشنا خواهند شد.

«اخلاق حرفهای در بحران» از مواردی است که همیشه خبرنگاران بحران را دچار چالش کرده است. در فصل سة این کتاب با تشریح اخلاق خبرنگاری در بحران، بایدهاونبایدهای اینشکل از خبرنگاری بررسی میشود. آشنایی با قوانین، مقررات و الزامات قانونی و شرعی از دیگر مواردی است که کتاب خبرنگاری بحران به آن پرداخته است. در فصل سه خبرنگاران با سازمانهای مرتبط با بحران و وظایف آنها نیز آشنا خواهند شد.

فصل چهارم کتاب باعنوان «ایران؛ بحرانهای گذشته، حال و آینده» برخی وقایع و بحرانهای عینی دههها و سالهای دور، معاصر و آینده را پیش روی خواننده قرار میدهد. مؤلف تلاش میکند با بررسی برخی بحرانهای طبیعی، اجتماعی و سیاسی که طی سالهای اخیر ایران را تحتتأثیر قرار داده،  بهطور عملی خبرنگاران را در جریان مشکلات، کاستیها، راهکارها، تجربهها و برنامهها و نقش خبرنگاران و رسانهها در برخورد با  بحران قرار دهد.

 

چاپ نخست این اثر در 236 صفحۀ وزیری، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 45.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ انتشارات سروش به شماره 09921605119 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸
انتشارات سروش |
کد خبر : ۳۵۱
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، خبرنگاری بحران، حسن قربانی، چاپ نخست

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید