سبد خرید
سروش، منتشر کرد

از سوی انتشارات سروش؛ کتاب «خانواده تراز» منتشر شد

کتاب خانواده تراز انتشارات سروش
چاپ نخست کتاب «خانواده تراز جمهوری اسلامی ایران» تألیف ندا ملکی فاراب از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش؛ خانواده، کوچکترین و مهمترین نهاد جامعۀ بشـری اسـت کـه زیربناییترین و اولین نهاد هر اجتماعی را تشکیل میدهد. ازآنجاکه افـراد جامعـه در خـانواده پرورش مییابند، خانواده بیشترین تأثیر را بر جامعه میگذارد. پس، جامعهای سـالم است که از خانوادههایی سالم برخوردار باشد. خانواده کانون اصلی حفظ سنتها و هنجارها و ارزشهای اجتماعی است. انسان در خانواده فرایند جامعهپذیری را میآموزد. تعاریف فوق نشاندهندۀ اهمیت این بنیان کوچک اجتماعی و بیانگر تأثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد، بهویژه فرزندان است.

 

شاید بهنظر برسد که مفهوم خانواده بسیار روشن و همهفهم است و به تبیین و شناخت آن نیازی نیست؛ اما با مراجعه به علوم مرتبط با این مفهوم، مشاهده می‌کنیم صاحبنظران، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بر اساس تخصص و نیازشان، هرکدام تعریفی از خانواده ارائه کردهاند:

 

مورخان و سیرهنویسان ذیل «تاریخ نهادها و مؤسسات تمدنی» بر این باورند که خانواده کهنترین گروهی است که به اقتضای نیاز طبیعی و عاطفی و اجتماعی بشر شکل گرفته و سابقهای به قدمت زیست بشر بر روی زمین دارد؛ زیرا انسان مدنیالطبع است و ناگزیر باید در اجتماع زندگی کند. خداوند انسان را بهگونهای آفریده است که ضمن برخورداری از تواناییهای گوناگون، از نظرجسمی و عاطفی احساس نیاز به دیگران همواره در او زنده باشد. همین احساس درونی باعث میشود که اجتماع کوچکی به نام خانواده در عرصۀ زندگی شکل بگیرد.

 

خانواده بهعنوان مهمترین واحد اجتماعیعاطفی، در تمام مراحل رشد افراد نقش مهم و منحصربهفردی دارد و درحقیقت، اساس چگونگی شخصیت فرد را پیریزی میکند. کانون اصلی فرایند اجتماعیشدن فرد را خانواده شکل میدهد؛ برایناساس، در شکلگیری نگرشها و ارزشها و باورداشتهای فرد نقش اصلی را برعهده داشته و بر نوع روابط فرد با سایر افراد و عوامل و نهادهای اجتماعی نیز تأثیر میگذارد. در جهانبینی اسلامی نیز، خانواده مجموعهای از افراد است با روابط سببی همچون ازدواج و روابط نسبی همچون والد-فرزندی و خواهر و برادری که در برابر هم و متناسب با نوع نسبت و ارتباط، مسئولیتهای مختلفی دارند. طبق تعالیم اسلامی، هیچ بنایی نزد خداوند نیکوتر از خانواده نیست که بنای آن بر اساس مساوات و مودت و رحمت استوار است.

 

خانواده بهعنوان سلول اصلی سازندۀ اجتماع، یکی از عوامل مهم ایجاد آرامش است که اصلاح جامعه به اصلاح آن بستگی دارد. اندیشمندان معتقدند در سیستم خانواده، اعضا بهوسیلۀ علایق و دلبستگیهای عاطفی نیرومند و دیرپا و متقابل به یکدیگر متصل شدهاند که ممکن است در طول زمان از میزان این علایق کاسته شود؛ اما علایق یادشده در سراسر زندگی خانوادگی به بقای خود ادامه خواهد داد. نفوذ خانواده بر فرد بهگونهای است که حتی اگر عضوی از خانواده بهوسیلۀ فاصلۀ فیزیکی یا مرگ از دیگران جدا شود، پیوندهای خانوادگی و عاطفی هچنان باقی خواهد ماند و فرد بهطور کامل تعلق به خانواده را از دست نمیدهد.

 

محققان خانواده معتقدند مشکلات و آسیبهای روانیاجتماعی افراد برگرفته از روابط درونخانوادگی است؛ ازاینرو، خانواده میتواند از یک سو کانون شکلگیری مشکلات و از سوی دیگر، محور التیام‌بخشی و درمان مشکلات باشد.

 

چاپ نخست این کتاب در 144 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 40.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ انتشارات سروش به شماره 09921605119 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۱۶
انتشارات سروش |
کد خبر : ۵۸۱
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، خانواده تراز جمهوری اسلامی ایران، ندا ملکی فاراب، چاپ نخست

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید