سبد خرید
سروش، منتشر کرد

از سوی انتشارات سروش؛ کتاب «سیاست‌نما، نمای سیاست» منتشر شد

کتاب سیاست‌نما، نمای سیاست انتشارات سروش
چاپ نخست کتاب «سیاست‌نما، نمای سیاست (نگاهی نو به خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی ایران)» تألیف محمود مروج از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش؛ کتاب «سیاست‌نما، نمای سیاست» در چهار فصل تنظیم شده است و هر فصل شامل چند قسمت و زیربخشهای مربوطه است.

 

در مقدمه، بهطور اجمالی به موضوع خطمشیگذاری و اهمیت آن در حیات اجتماعی و همچنین جنبههای نظری و کاربردی آن اشاره گردیده است و به همین دلیل، رویکرد کتاب علاوه بر آسیبشناسی خطمشیگذاری در سازمانهای فرهنگی، بهرهبرداری عملی و کاربردی از موضوعات مربوطه است. گفتنی است شاکلة مباحث و الگوی پیشنهادی خطمشیگذاری در سازمانهای فرهنگی برآمده از پژوهش و تحصیلات تکمیلی و همچنین تجربیات سازمانی مؤلف بوده است.

 

فصل اول کتاب، بیشتر به مفاهیم اساسی خطمشیگذاری عمومی پرداخته است که مشتمل است بر تعریف خطمشی عمومی و نظرات اندیشمندان نسبت به تنوع تعاریف در مباحث خطمشی عمومی، کاربردیبودن علوم خطمشی، ویژگیهای علوم خطمشی، فرایندیبودن و مراحل فرایند خطمشیگذاری، مدلهای خطمشیگذاری عمومی، مسئلهشناسی در فرایند خطمشیگذاری و اینکه چگونه دستورکار برای خطمشیگذاری شکل میگیرد.

 

در فصل دوم، بیشتر به مباحث فرهنگی و مدیریت فرهنگی با محوریت خطمشیهای فرهنگی پرداخته است و به زیرمجموعههای مباحث شامل دربارة فرهنگ، تعریف فرهنگ، دریافتهای توصیفی و نمادین از فرهنگ، کارکردهای فرهنگ، جلوههای مختلف فرهنگ، دیدگاه مکاتب مختلف دربارة فرهنگ، جهانیشدن فرهنگ و ویژگیهای بارز فرهنگ جهانی، جامعة شبکهای و چالشهای فرهنگی، عامگرایی و خاصگرایی فرهنگی، هویت فرهنگی و فروریزی ارکان هویت فرهنگی اشاره شده است.

 

در فصل سوم، به آسیبشناسی و بایستههای خطمشیگذاری سازمانهای فرهنگی اشاره شده است و در ذیل آن مباحث چرخة خطمشی در سازمانهای دولتی (فرهنگی) و مباحث پیرامونی، ارائة راهکار و الگوی خطمشیگذاری در سازمانهای فرهنگی و قسمت اول الگوی خطمشیگذاری مورداشاره، مباحث مربوط به تدوین خطمشیها شامل آسیبشناسی کلی، اسناد بالادستی، شناسایی و شفافیت در بازیگران خطمشی، نظام ارزشی حاکم بر سازمان، ساختار خطمشیگذاری سازمان، محیطهای مؤثر بر خطمشیهای سازمانهای فرهنگی، تعامل و برنامهریزی در حوزة بینالملل، رخدادها و رویدادهای ملی و منطقهای و بینالمللی و مخاظبشناسی مطرح گردیده است.

 

فصل چهارم، چند نمونه از گفتهها و نظرات خبرگان فرهنگی را که در پژوهشهای مختلف مورداستفاده قرار گرفتهاند، بدون دخل وتصرف و تحلیل محتوا آورده است، که عناوین آنها عبارتاند از: سمتوسوی توسعة برنامههای فرهنگی کشور، چه کسانی از امکانات فرهنگی بهرهمندند، فضای مدیریتی و اداری سازمانهای فرهنگی، حالوهوای کارکنان سازمانهای فرهنگی، مدیران سازمانهای فرهنگی از کجا برمیخیزند، رفیقنوازی در بوروکراسی سازمانهای فرهنگی، و ظاهربینی در پاسداشت ارزشها.

 

در آخر هم جمعبندی و نتیجهگیری کلی از مباحث فصول کتاب لحاظ شده است.

 

چاپ نخست این کتاب در 348 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 90.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

 

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ انتشارات سروش به شماره 09921605119 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۳۷
انتشارات سروش |
کد خبر : ۵۹۳
کلیدواژه ها: انتشارات سروش، سیاست‌نما، نمای سیاست، نگاهی نو به خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی ایران، محمود مروج، چاپ نخست

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید