سبد خرید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

خدا و فیزیک مدرن

16572

چاپ دومکتاب حاضر مسائل فلسفی گوناگونی را به بحث می­‌کشد و دربارة علوم طبیعی و مسائل پیوسته به آن صحبت می­‌کند. نویسنده می­‌کوشد تا دیدگاه­‌های محصول فیزیک جدید را برای درک ماهیت باورهای دیرینی که تاکن
۱۲,۰۰۰ تومان