سبد خرید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

ارتباطات و آگاهی1
انتشارات سروش

3027

جلد سوم: رسانه‌ها و قدرت ملی
۲۶۰,۰۰۰ ریال
ارتباطات و آگاهی2
انتشارات سروش

3026

جلد دوم: بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری
۳۲۰,۰۰۰ ریال
ارتباطات و آگاهی3
انتشارات سروش

3025

جلد اول: مفاهیم، مبانی و روش‌ها
۱۲۰,۰۰۰ ریال