سبد خرید

ارتباط شناسی ویرایش دوم (چاپ بیست ویکم)

Loading
انتشارات سروش

ارتباط شناسی ویرایش دوم (چاپ بیست ویکم)

کد محصول: 2428
۲۶۵,۰۰۰ تومان
این اثر به قصد تعریف و تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کالمیو غیرکالمیبحث میکند و پس از تشریح انواع مدلهای مطرح شده در این حوزه از دانش، درنهایت یک مدل مناسب برای این ارتباط ارائه میدهد. مؤلف با استفاده از پژوهشهای میدانی خود با ارائة تعریفی از ارتباطات، مدل ویژهای از ارتباطات را که بر پایة معنی استوار است مطرح میکند و معتقد است معنی جزء نخستین هر ارتباط است و هدف اصلی آن تأثیرگذاری بر مخاطبان و تولید پیام نتیجة آن است. کتاب حاضر، با دو مقدمه از حمید موالنا دربارة واژه و مفهوم ارتباطات و دکتر معتمدنژاد با عنوان سیری در تحول مطالعات ارتباطی، در هشت بخش به تشریح موضوعات مختلف ارتباطات میپردازد.
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید