سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «سینما»

نگارش فیلمنامه کوتاه چاپ یازدهم
انتشارات سروش
مستندرادیویی جلد اول(چاپ اول)
انتشارات سروش
کارگردانی کمدی موقعیت
انتشارات سروش

6099

۶,۰۰۰ تومان
فنون تصویر سازی و خلق جذابیت در کمیک
انتشارات سروش

6051

بررسی آثار ژرژ ژرمی (هرژه)
۱۲,۰۰۰ تومان
عناصر سینمای آندرئی تارکوفسکی

15962

چاپ‌اول
۲۰,۰۰۰ تومان
طراحی صحنه در فیلم
انتشارات سروش

6095

۷,۰۰۰ تومان
سینمای مستند ایران؛ عرصۀ تفاوت ها
انتشارات سروش
سینمابه روایت هیچکاک(چاپ دوازدهم)
انتشارات سروش
سینما  جشنواره
انتشارات سروش

6092

سینمای ایرانی، جشنواره های جهانی
۷,۰۰۰ تومان
جلوه های بصری (چاپ اول)
انتشارات سروش

910

۸۰,۰۰۰ تومان
تکنیک نورپردازی در تلویزیون وسینما
انتشارات سروش

727

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۶۵,۰۰۰ تومان
تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما
انتشارات سروش

6086

جرالد میلرسون، سَرویراستار سلسله کتاب های Media Manual یکی از معتبرترین نویسندگان عرصۀ تولید برنامه های تلویزیونی است که، پیش تر، از او، کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی به همّت انتشارات سروش عرضه شده اس
۳۰,۰۰۰ تومان
تکنیک فیلم برداری جلوه های ویژه

5004

چاپ چهارم
۵۰,۰۰۰ تومان
برگمان به روایت برگمان
انتشارات سروش

6082

۱۸,۰۰۰ تومان
بازیگر و بدنش
انتشارات سروش

19610

۱۲,۰۰۰ تومان
ادبیات فیلم
انتشارات سروش

2175

ادبیات فیلم؛ جایگاه سینما در علوم انسانی
۱۵,۰۰۰ تومان