سبد خرید

کتاب های هنر انتشارات سروش «عکاسی»

مبانی نور ورنگ چاپ اول
انتشارات سروش

893

۹۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ عکاسی
انتشارات سروش

6112

۱۶,۰۰۰ تومان
عدسی‌ در‌ عکاسی و فیلم برداری

3906

چاپ ششم
۳۵,۰۰۰ تومان
صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی
انتشارات سروش
سرگذشت پیدایش عکاسی
انتشارات سروش

8713

۱۸,۰۰۰ تومان
رنگ در عکاسی چاپ دوازدهم
انتشارات سروش

860

۱۴۰,۰۰۰ تومان
دوربین عکاسی
انتشارات سروش

6104

۲۵,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی(چاپ سی ودوم)
انتشارات سروش

2324

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ترکیب بندی در عکاسی -چاپ سی ویکم
انتشارات سروش
ترکیب بندی در عکاسی چاپ سی ام
انتشارات سروش
ترکیب بندی در عکاسی (چاپ33)

2455

۱۷۰,۰۰۰ تومان